Obchodní podmínky

Níže uvedené podmínky jsou určené pro Registraci nabízejícího služby (dále jen "Podmínky") do zprostředkovatelského portálu Módní Pomoc (dále jen "Portál"), které provozuje jako zprostředkovatel, na základě živnostenského oprávnění, pod svým jménem Bára Horáková, Neustupného 1841, Praha, 155 00, IČO 01979647, zapsaným do živnostenského rejstříku vedeného na MÚ v Praze 5 (dále jen "Provozovatel").

 

1) Popis a rozsah nabízených služeb

Portál umožňuje fyzickým osobám podnikatelům a dalším osobám (dále jen "Nabízející") jejich registraci v jím vybraných kategoriích na zprostředkovatelský Portál Módní Pomoc. Každý Nabízející má své přihlašovací údaje, kterým se přihlašuje do administrační části. Administrační část je dostupná na adrese www.modnipomoc.cz/muj-profil/, kde může podrobně popsat své služby, ceník, kontakty, adresu, spravovat svou fotogalerii a další.

 

V seznamu Nabízejících v jednotlivých kategoriích jsou záznamy řazeny dle registrace a dále dle výběru řazení uživatele. Aktualizace informací o Nabízejícím může být prováděna přes administrační část nebo přes kontaktní e-mail info@modnipomoc.cz. V případě aktualizace přes e-mail může být Nabízející vyzván k zaslání přihlašovacího e-mailu a hesla pro ověření uživatele. Aktualizace přes e-mail může trvat delší dobu. Proto je pro neodkladnou aktualizaci doporučeno používat administrační část, kde se změny projeví do 30 minut. V případě nejasností můžete kontaktovat správu portálu na čísle +420 605 144 038.

 

Registrací Nabízejícího, či zasláním kontaktu Nabízejícího, zákazník a uživatel souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů, které portálu poskytuje, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

2) Registrace a vedení profilu zdarma

Registrace a vedení profilu Nabízejícího na Portálu je zdarma.

 

3) Pravidla pro registraci Nabízejícího

3.1) Těmito pravidly se řídí Nabízející a odesláním Registrace nabízejícího s nimi bez výhrad souhlasí.

3.2) Nabízející služeb při registraci musí řádně a pravdivě vyplnit údaje, o které je žádán.

3.3) Nabízející vyplní své služby v Registraci nabízejícího, případně dotazu se informuje u Provozovatele, množství nabízených služeb není v Portálu omezeno. Je zakázáno zveřejňovat na Portálu obchodní firmu, logo, nebo jiné označení Nabízejícího služeb, s výjimkou uvedení názvu salonu v kontaktech.

3. 4) Nabízející má účet vedený zdarma.

 

4) Práva a povinnosti Nabízejícího

4.1) Nabízející souhlasí, že jím poskytnuté údaje o službách (na základě Registrace nabízejícího služby), budou zveřejněny na Portálu pod jeho osobním jménem bez uvedení obchodní firmy, loga nebo jiného označení Nabízejícího služeb. Tato informace lze uvést pouze v kontaktu.

4.2) Nabízející souhlasí s poskytnutím zadaných údajů, včetně kontaktních a osobních, Provozovateli Portálu.

4.3) Nabízející souhlasí s tím, že Registrace nabízejícího a jeho služeb mohou být Portálem upraveny, zamítnuty a odstraněny z důvodů uvedených níže pod bodem 5.2.

4.4) Nabízející souhlasí se zveřejněním a šířením jeho kontaktních údajů, informací, fotografií a ceníku, které vyplnil při registraci.

4.5) Povinností Nabízejícího je provádět nabízenou službu v nejlepší možné kvalitě. Nabízející se vyvaruje všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno online katalogu Módní Pomoc, zejména pak v očích zákazníka.

4.6) Údaje, které Nabízející uvede, nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČR, nesmí porušovat obecně platné etické principy, nesmí porušovat práva třetích osob či Provozovatele Portálu.

4.7) Nabízející prohlašuje, že na vyobrazení, která budou zveřejněna v jeho fotogalerii nabízených  služeb, vlastní příslušná práva, především pak práva průmyslového vlastnictví či autorská práva nebo práva jim obdobná.

4.8) Nabízející registrací souhlasí s tím, že Provozovatel má právo použít veškeré informace a fotografie z profilu za účelem následné propagace.

4.9) Nabízející svůj profil může kdykoliv zrušit oznámením v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@modnipomoc.cz.

 

5) Práva a povinnosti Provozovatele

5.1) Provozovatel má právo upravit vyobrazení dodané Nabízejícím při Registraci nabízejícího a to tak, aby splňovaly parametry pro zveřejnění na Portálu.

5.2) Provozovatel má právo nezveřejnit na Portálu nebo odmítnout či zrušit registraci Nabízejícího, který:

 • Uvádí o sobě nepravdivé údaje
 • Uvede-li obchodní firmu, označení a obchodní iniciály ve svém osobním jméně
 • Poskytne nejasné informace a údaje o nabízené službě, ceně či oblasti nabízených služeb
 • Nedodržuje pravidla pro Registraci nabízejícího a práva a povinnosti Nabízejícího
 • Poskytne vyobrazení, u nichž má Provozovatel důvodné pochybnosti, zda Nabízející disponuje všemi potřebnými právy (průmyslová či autorská práva a jim obdobná)
 • Propaguje konkurenta Provozovatele
 • Bude v prodlení s úhradou faktury za prodloužení účtu na Portálu

5.3) Pokud dojde k situacím popsaným v bodu 5.2, bude Nabízející upozorněn a požádán o vysvětlení. Po tuto dobu může být jeho účet deaktivován. Pokud poté nedojde k ujasnění či nápravě, Provozovatel má právo Registraci nabízejícího a jeho služby zamítnout nebo odstranit.

5.4) Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a pravdivost obsahu profilů Nabízejících, které jsou registrovány na Portálu.

5.5) Provozovatel nenese odpovědnost za správnost a pravdivost poptávek, které jsou smluveny prostřednictvím Portálu.

5.6) Provozovatel Portálu neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto jakékoliv chyby či poškození Nabízejícího nezakládají nárok Nabízejícího na náhradu škody ani jiný nárok na kompenzaci.

5.7) Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek třetí straně vinou Nabízejícího škody, nese za ně plnou odpovědnost Nabízející.

5.8) Provozovatel má  nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy v případě poškození dobrého jména Portálu, jež mu Nabízející svým jednáním způsobil.

5.9) Provozovatel má právo použít veškeré informace a fotografie z profilů Nabízejících za účelem propagace Nabízejících či Portálu.

 

6) Hodnocení služeb

6.1) V rámci Portálu nabízí Provozovatel službu "Hodnocení", spočívající v získání a zpracování reakcí od zákazníků Nabízejících prostřednictvím formuláře, který je zobrazen po přihlášení zákazníka na Portálu. Toto hodnocení můžou vyplnit pouze zákazníci, kterými se rozumí osoby, kterým Nabízející poskytl jím nabízenou službu.

6.2) Nabízející není oprávněn jakýmkoliv způsobem narušovat objektivnost a zkreslovat pravdivost Hodnocení, a to zejména ovlivňováním výběru Zákazníků, vyplňováním formuláře ze strany zaměstnanců Nabízejícího nebo jím pověřených osob či vybízením Zákazníků k pozitivnímu hodnocení. Nabízející rovněž není oprávněn Zákazníka jakkoli postihovat za zveřejnění negativního hodnocení, například nabízením méně výhodných cen ve srovnání s jinými Zákazníky, odstoupením od uzavřené smlouvy, odmítnutím dalšího poskytování služeb poskytovaných Nabízejícím, apod. V případě, že k tomuto jednání ze strany Nabízejícího dojde, je Provozovatel oprávněn zrušit spolupráci bez jakéhokoliv nároku Nabízejícího na kompenzaci. Ustanovení tohoto článku nemají žádný vliv na právo Nabízejícího reagovat na hodnocení Zákazníků způsobem umožněným Provozovatelem.

 

7) Ceny nabízených služeb

Ceny za nabízené služby uvedené v jednotlivých profilech Nabízejících na Portálu jsou pouze orientační a nejsou pro Nabízejícího závazné.

 

8) Závěrečná ustanovení

8.1) Tyto Podmínky nabývají platnost dnem jejich zveřejnění.

8.2) Módní Pomoc si vyhrazuje možnost uvedená pravidla a ceny změnit. Cena se může změnit bez předchozího upozornění. Uživatel tuto novou cenu nemusí akceptovat a nemusí ve využívání placených služeb pokračovat. Cena za používání placených služeb je vždy zveřejněna v aktuálních Obchodních podmínkách.

8.3) Každý Nabízející má právo a možnost odmítnou jakoukoliv změnu provedenou Provozovatelem na těchto podmínkách tím, že na e-mail info@modnipomoc.cz neprodleně po změně těchto podmínek pošle žádost o odstranění profilu Nabízejícího a služeb z databáze Portálu, kde do obsahu zprávy uvede své jméno a do předmětu zprávy uvede text "Odmítnutí změny podmínek pro Nabízející". Provozovatel Portálu vyřídí tuto žádost Nabízejícího tím, že do 14 dní od obdržení e-mailu vymaže daného Nabízejícího z Portálu.

8.4) Nabízející je povinen se pravidelně seznamovat s obsahem těchto Obchodních podmínek. Nevyužije-li možnost danou bodem 8.3, má se za to, že Nabízející s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

8.5) V případě poskytnutí osobních údajů s nimi bude Provozovatel nakládat v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.

Hodnocení uživatelů

Ohodnoťte nás i Vy
Ohodnoťte nás
 • Dana Dostálová

  Dobrý den. Objednala jsem se k jedné z vašich kosmetiček. Šikovná s příjemným a taktním vystupováním. Paní kosmetička se ke mně vracela a kontrolovala, jestli je vše v pořádku. Příznivá cena za kvalitně odvedenou práci. Děkuji za pomoc.

 • Tomáš Markus

  Oceňuji rychlé zaslání kontaktu na e-mail, pecka. Dík

 • Linda Gerešová

  Objednala jsem se k manikérce, která je na vašich stránkách. Dorazila jsem do krásného salonu, kde mi byl detailně vysvětlen postup a velké plus za odborné rady jak na jemné a lámavé nehty. Určitě jsme se neviděly naposledy.

 • Martina Vondráčková

  Sehnala jsem si u Vás rychle kontakt na kosmetičku. Děkuji.

 • Zuzana Dytrychová

  Dobrý den, chtěla jsem Vám poděkovat za to dojíždění za zákazníkem domů. Moje maminka už má už věk a docházení za kadeřnicí jí dělalo potíže. U vás jsem našla číslo na kadeřnici, které přijela za maminkou domu. Velmi dobrá domluva, vyšla nám maximálně vstříc. Už jsem se zmínila známým o této službě, taky jí plánují využít pro maminky :-)

 • Lenka Sosíková

  Našla jsem si stylistku, slečnu na pomoc a vše proběhlo bez problému, profesionální jednání. Takové pracovité lidi mohu jen chválit a doporučit dále.

 • Eva Víčková

  Veliká spokojenost s provedenými kosmetickými zákroky. Paní kosmetička od Vás je milá, vstřícná a velice šikovná. Jsem moc ráda, že jsem našla takového odborníka.

 • Blanka Černá

  Pohodlně jsem si vybrala pomoc s oblečením do velmi milé a šikovné slečny. Už je i ohodnocena ;-)

Tento web používá soubory cookie, které nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace